Suomessa on erittäin tarkasti määriteltyjä säädöksiä työturvallisuudesta, mikä on sekä hyvä että huono asia. Työntekijä voi olla luottavaisin mielin siitä, että hän on turvassa, mutta työnantajan kannalta tarkat määräykset näkyvät ennen kaikkia kasvavina kuluina. Tämän artikkelin päämääränä on tutkia aihetta objektiivisesti ja katsastaa, mitä kaikkea nykypäivän Suomessa vaaditaan.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja vastaa kaikista sille kuuluvista velvollisuuksista. Lisäksi työntekijä sitoutuu noudattamaan työturvallisuuslakia sekä hänelle osoitettuja määräyksiä. Työturvallisuuden laiminlyönnistä on ankarat seuraukset – työnantaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, kun taas työntekijä voi vakavissa laiminlyöntitapauksissa joutua pahimmassa tapauksessa irtisanotuksi.

Suomessa on myös tarkat määräykset työsuojelusta, jonka tarkoituksena on ehkäistä työstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja työntekijän terveydelle. Työsuojelua koskevia säännösten ja määräysten noudattamista valvotaan tarkasti. Tämän sektorin ylimpänä valvojana toimii Aluehallintovirasto, joka tekee tarkastuksia työpaikoille.

Ensiapuvalmius

Laki edellyttää, että jokaisella työpaikalla on valmius antaa tarvittaessa ensiapua. Työnantajan edellytetään antavan työntekijöille tarkat ohjeet siitä, mitä pitää tehdä, jos työympäristössä tapahtuu onnettomuus tai sairaskohtaus. Ensiaputarvikkeita tulee olla riittävästi sekä niiden sijainti täytyy olla selkeästi merkitty, jotta jokainen löytää kyseisen paikan. Tietyissä tapauksissa myös edellytetään, että ensiavun antamiseen on osoitettu tietty tila.

Työterveyshuollosta vastaava yhteistyökumppani arvioi työpaikkaselvityksen yhteydessä, millaista ensiapuvalmiuden tarvetta edellytetään. Lisäksi suunnitellaan, millaiset ensiaputaidot ja välineet ovat riittävät. Työnantajan tulee myös nimittää vähintään yksi työntekijä ensiaputehtäviin ja tarjota heille koulutusta sekä varusteita.

Haitta- ja vaaratekijöihin perehtyminen työympäristössä

Työnantajan tulee suorittaa työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista riskien arviointi, jonka tarkoituksena on kartoittaa vaaratekijöitä sekä niiden merkittävyyttä. Tarkoituksena on tehdä toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi, jotta mahdollisia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä.

Riskin kartoittamiseen kuuluu osana sen aiheuttamien seurauksien määrittäminen eli se, onko mahdollisella vahingolla vähäiset, haitalliset vai vakavat riskit. Näiden riskien arvioiminen kuuluu työnantajalle, joka vastaa koko prosessista sekä yrittää minimoida niiden todennäköisyyttä. Työnantajan on myös hyvä ilmoittaa niistä työntekijöilleen, jotta mahdollisia vahinkoja voidaan välttää.

Erilaiset lupakortit

Tietyillä aloilla olevilta työntekijöiltä edellytetään erilaisia lupakortteja, jotta he voivat toimia työssään. Kortteja on monenlaisia alasta ja lähes poikkeuksetta niiden kustannuksista sekä voimassaolosta vastaa työnantaja.

Tässä on yleisiä lupa- ja turvallisuuskortteja:

  • Sähkötyöturvallisuuskortti edellytetään henkilöiltä, jotka toimivat sähköalalla. Sertifikaatti takaa, että sen suorittanut henkilö tietää muun muassa kaikki keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin ja mahdolliset vaaranpaikat. Kortti on uusittava viiden vuoden välein.
  • Työturvallisuuskortin tarkoituksena on tarjota tietoa työsuojelusta, minimoida työtapaturmien ja vaaratilanteiden määrää työpaikoilla sekä saada työntekijät kiinnostumaan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kortin saamiseksi vaaditaan kahdeksan tunnin mittainen koulutus, joka päättyy työturvallisuuskortin testiin. Se on voimassa viisi vuotta.
  • Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tulityökortti edellytetään henkilöiltä, joka valvoo, tekee tai vartioi tulitöitä. Sen tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksien syntyä, läpikäydä keskeistä lainsäädäntöä sekä kertoa osapuolten vastuista. Kortti on voimassa viisi vuotta.
  • Hygieniapassia edellytetään henkilöiltä, jotka ovat elintarvikealalla esimerkiksi elintarvikehuoneistossa tai käsittelemässä helposti pilaantuvia ruoka-aineita. Sen tarkoituksena on mahdollistaa riittävä tietotaito ruuan turvallista käsittelemistä varten. Hygieniapassin saamiseksi edellytetään kokeen läpäisemistä, joten osallistujan ei edellytetä osallistuvan minkäänlaiselle kurssille. Toisin kuin monet muut sertifikaatit, hygieniapassi on voimassa toistaiseksi.
  • Valviran kehittämän anniskelupassin tarkoituksena on taata riittävä osaamistaso anniskeluravintolassa työskentelevälle henkilölle. Sen saamiseksi edellytetään anniskelupassitestin läpäisemistä, joten tiettyä kurssia ei tarvitse suorittaa, mutta valmennuskursseilla autetaan oppimisessa sekä testiin valmistautumisessa. Kun passin on saanut hyväksytyksi läpi, se on voimassa toistaiseksi.